اطلاعات نمایندگی های روبونیچ - روبونیچ

اطلاعات نمایندگی های روبونیچ

ویویش 2 - 2 از 2

نام نمایندگی:مدرسه غیرانتفاعی آتون

کد نمایندگی:965984516697

نام مدیر نمایندگی:مریم بیلساز

تلفن نمایندگی:۰۵۱_۴۴۶۷۴۸۱۱

تصویر از محل نمایندگی:
توضیحات تکمیلی در مورد نمایندگی:

خودم به شخصه مکانی ندارم ،در ایام تعطیلات تابستانی ،در مدارس و مهد ها و آموزشگاهها فعالیت داشتم