پشتیبانی آنلاین روبونیچ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

انواع گونیا

انواع گونیا

 

انواع گونیا

 

1- گونیای معمولی:

زاویه دارنده معمولیگونیاهای90 و بوده مرتبه از یک بازو و زبانه ساخته شده در زبانهاند.

انواع گونیا
انواع گونیا

داخل بازو قرار گرفته میباشد . زبانهگاهی این گونیانوع مدرج وجود ندارد که درین صرفا

گونیاصورت، بمنظور درستی گونیایی بودن قطعه فعالیت و خط کشی زبانه که صورتی

در داراست.کاربرد گونیا مدرج است،‎ درتواند کنار خط کشی، برای اندازه گیری نیز آیتم

از عادی گونیاهای بگیرد. قراراستفاده لحاظ محصول انواعبه گوناگون چوبی، فلزی و

ترکیبی از چوب وفلز های اندازهبا 150، 200، 250، 300 میلیمتر می بندیدسته‎گردد

. برای معمولی گونیاهای ازنوعی اندازه گیری های خارجی و داخلی به کارگیری می‎گردد.

2– گونیای فارسی ثابت :

فارسی گونیا های ثابت می ‎توانند برش های 45 مرتبه را در که کنندایجاد بیشتر شغل های

قالب سازی میاستفاده‎ ازشوند. برایاینرو خط کشی این سیرتکامل امور، گونیایی تاسیس

شده است که زاویه 45 رتبه می‎توان با آن رسم نمود. تیغه به نسبت اثبات فارسیگونیاهای

دسته آن، زیر زاویه 45 رتبه قرار گرفته می آن توسط واست‎ دوتوان زاویه 45 و 135 رتبه را ترسیم کرد.

3- گونیای تاشو :

گشوده یا این که تاشوگونیای روی بر زاویه ساخت‌و‌ساز برایشو قطعه این دارا هستند.

کاربردکار گونیا از یک بازو ویک زبانه تشکیل کهشده زبانهوسط آن دارنده شکافی میباشد

که میموجب‎ تاشود زبانه به عقب و جلو تکان نماید . تاشوگونیای از لحاظ کالا کاملبطور از چوب

، فلز، پلاستیک و یا این که ترکیبی از فلز و چوب میساخته‎ گونیایشود. چرخنده نوعی دیگر

از گونیای میتاشو‎ کهباشد از دو بازو درست شده واست حول پیچ یکتوسط یک محور

حرکت‎نماید. این گونیا به وسیله نقاله میتنظیم‎خواهد شد . کردن آزمون امکان تاشوگونیای

زوایای خارجی و داخلی قطعه عمل را زوایای رسم برای ودارد متفاوت آیتم استعمال قرار می‎گیرد

. این گونیا می‎تواند زوایای 5 تا 180 درجه را ترسیم نماید.

4- گونیای مرکب:

گونیای مرکب برای مثال گونیاهای بی نقص می شماربه‎رود که منظوربه تست صاف بودن

سطح قطعه عمل، خط کشی، آزمون همگی زوایا، اندازه گیری عمق و طول، مرکزیابی قطعات

استوانه ای و همینطور تراز کردن سطح های کاره های ساخته تیغه از مرکب گونیای داراست.

کاربردشده، گونیا (خط کش )مرکز دستهیاب، یا این که بازوی گونیا و قطعه نقاله ای درست شده میباشد.

 اصول گونیا کردن سطح ها چوبی:

1- زبانه بایستی بشکل درست و سفت داخل گونیا قرار بگیرد.

2- گونیا بایستی فاقد هر سیرتکامل لکه ای از قبیل چسب چوب و یا این

که رنگ باشد به این دلیل‌که وجود لکه بر روی گونیا موجب

کاهش اعتنا فعالیت هنگام عمل می‎گردد.

3- توسط نقاله می‎توان گونیای تاشو را ظریف تهیه کرد.

4- برای انتقال خطوط عرضی به ضخامت قطعه عمل، گیره را به میز فعالیت قفل و بست کرد.

5- بخشی از قطعه عمل که بازوی گونیا به آن تکیه داده می‎خواهد شد، می بایست بطور بی نقص گونیایی گردد.

 

انواع گونیا

 

 

برای بازدید از سایت ما کلیک کنید…

 

روبونیچ