ترم پنجم - جلسه اول - ربات حل ماز بدون برخورد

در ترم قبل دانش آموزبا تقویت کننده عملیاتی و روش کار آن آشنا شده و در این جلسه با استفاده از سنسورهای مادون قرمز که وظیفه تشخیص مانع را بر عهده دارند ، دانش آموز ربات حل ماز می سازد . .

دسترسی به این کلیپ محدود شده است 

لطفا کد دسترسی خود را وارد نمایید

فیلم آموزشی

توضیحات تکمیلی

بیشتر بدانید