جلسه دوم- مقاومت متغیر

در ترم 1 دانش آموز با چندین نوع مقاومت آشنا شده است. در این جلسه با قطعه ای آشنا میشود که می توان مقدار مقاومتش را به دلخواه تغییر داد.

فیلم آموزشی

توضیحات تکمیلی

بیشتر بدانید