ترم چهارم - جلسه چهارم - چشم الکترونیک و جامایع هوشمند

استفاده از مقایسه کننده و فرستنده و گیرنده مادون قرمز برای ساخت مدار جامایع هوشمند .

دسترسی به این کلیپ محدود شده است 

لطفا کد دسترسی خود را وارد نمایید

فیلم آموزشی

توضیحات تکمیلی

بیشتر بدانید