بسته های آموزشی

مدارها و ربات ها

محصولات قرار گرفته در این بخش ، بعضی از مدارها و ربات های موجود در بسته های آموزشی می باشند که می توان آن ها را به صورت جدا از بسته آموزشی خریداری نمود.