نمونه فیلم های آموزشی

سعی شده فیلم های آموزشی با ساده ترین بیان و بدون اصطلاحات گیج کننده تهیه شوند تا دانش آموزان در هر رده سنی بتوانند با استفاده از آن ها مطالب هر جلسه را به راحتی آموزش ببینند. 

جلسه اول ترم1

جلسه اول ترم 2

جلسه دوم ترم1

جلسه سوم ترم 1

جلسه چهارم ترم1