ربات بلوتوثی

پخش ویدیو

ربات تعقیب آتش

پخش ویدیو

مدار تشکیل رنگ

پخش ویدیو

مدار هشدار آتش

پخش ویدیو

فواره موزیکال

پخش ویدیو

مدار دزدگیر لرزشی

پخش ویدیو

پنکه هوشمند

پخش ویدیو

مدار هوشمند شب

پخش ویدیو

مدار آبیاری گلدان

پخش ویدیو