فیلم آموزشی مدارها و ربات های تک فروش

فیلم های قرار گرفته در این بخش مربوط به ربات ها و مدارهایی می باشد که در فروشگاه به صورت جدا از بسته های آموزشی قرار گرفته اند. 

دسترسی به این کلیپ محدود شده است 

لطفا کد دسترسی خود را وارد نمایید

مدار تشکیل رنگ

دسترسی به این کلیپ محدود شده است 

لطفا کد دسترسی خود را وارد نمایید

ربات تعقیب آتش

دسترسی به این کلیپ محدود شده است 

لطفا کد دسترسی خود را وارد نمایید

اعصاب سنج

دسترسی به این کلیپ محدود شده است 

لطفا کد دسترسی خود را وارد نمایید

پنکه هوشمند

دسترسی به این کلیپ محدود شده است 

لطفا کد دسترسی خود را وارد نمایید

ربات کنترلی

//